Oleh. Atep Kurnia*

 

Untuk menggambarkan keadaan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dalam bahasa Sunda dikenal dua istilah, yaitu bocor dan batal.

Dalam Kamus Basa Sunda (1954: 48) susunan R. Satjadibrata, batal disebutkan berasal dari bahasa Arab bathal yang berarti “teu djadi” (tidak jadi) dan “batal puasa” artinya “teu djadi puasa” (tidak jadi puasa). Namun, dalam kamus itu tidak ada lema bocor yang juga berarti tidak jadi puasa. Saya menemukannya dalam Kamus Basa Sunda (2006: 98) susunan R.A. Danadibrata. Di samping memberikan arti “batal puasa”, Danadibrata juga menerangkan “bocor” dengan maksud tidak berpuasa. Katanya “bocor” adalah “batal puasa”.

Uraian mengenai “bocor” saya temukan dari tulisan Haji Hasan Mustapa (“Mertelakeun Basa jeung Istilahna” dalam Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, suntingan Ajip Rosidi, 1989: 378). Ia mengatakan, “Ari batal tengah-tengahna poe, disebut bocor, niat nyebut nyaruakeun jeung parahu atawa payung miis caina, saperti nyebut cilaka di tengah jalan palayaran tara dicaritakeun deui, sanajan budak, sanajan nu bodo, geus baroga basa” (Orang yang batal puasa pada tengah hari, disebut bocor, yang hampir setara dengan perahu atau payung yang rembes airnya, seperti bilang celaka di tengah jalan pelayaran tidak pernah diceritakan lagi, meski anak-anak, meski bodoh, sudah sama-sama memiliki bahasa).

Di bagian sebelumnya, Hasan Mustapa memberi contoh yang membuat kita “bocor” puasa, yaitu di antaranya bersenggama dengan istri di siang hari. Perumpamaan yang dia buat juga sama, yaitu dengan mengibaratkannya sebagai perahu yang bocor di tengah perjalanan (“Sanajan ka pamajikan, ulah jima, matak batal, mun ti beurang, sarua jeung parahu bocor ku digudar-gedor, anging ti peuting mah, hartina matak lieur tungtung sok saateun”).

Dalam pustaka Sunda lainnya banyak istilah yang menggambarkan orang yang tidak berpuasa. Misalnya Danadibrata (2006: 545) yang memuat istilah “Puasa Kendang” atau “Puasa Tutup Kendang” dan “Puasa Kuda”. “Puasa Kendang” adalah “puasa ngan dina poe mimiti jeung poe panutup wungkul dina bulan Puasa” (berpuasa hanya pada hari pertama dan hari terakhir dalam bulan Ramadan). Sedangkan “Puasa Kuda” diumpamakan kepada orang yang berpuasa tetapi terus saja mencari akal agar puasanya terhenti (“dibasakeun ka jelema nu puasa tapi ngan neangan akal bae supaya eureun puasana”).

Sebelumnya, R.R. Hardjadibrata (Sundanese-English Dictionary, 2003: 641) menyertakan istilah “puasa sadud” sebagai kependekatan “puasa tapi udud” (puasa tapi merekokok) yang didiberi pengertian dengan “do all the fasting, except for smoking” (berpuasa, kecuali merokok). Ditambah istilah “belekecepetnyemen” yaitu merasa malu karena kepergok makan selama bulan puasa (“feel embarassed caught eating during fasting month”, Hardjadibrata, 2003: 89).

Istilah “belekecepetnyemen” berkaitan dengan kata “nyemen” yang ditimba dari “cemen” yaitu pertunjukan di masa lalu yang mementaskan boneka-boneka timah yang digerak-gerakkan di bawah piringan kaca dengan menggunakan magnet. Pertunjukkannya diselenggarakan di bahwa cahaya lampu kecil, dan dalangnya duduk di belakang layar. Selain diberi arti mementaskan “cemen”, “nyemen” juga mengandung arti “orang yang berada di balik layar terutama diterapkan kepada orang yang selama bulan Ramadan makan siang hari di belakang layar, sehingga dia tidak terlihat (“be in action hidden behind the curtain esp. said of so. who during fasting time eats st. during the daybehind the curtain so that he therefore is not seen”, Hardjadibrata, 2003: 162).

Raden Koesoemadibrata (Nasehat Kaoetamaan Lampah, 1921: 15) turut menggambarkan akal orang yang tidak berpuasa. Sebelumnya, ia menjelaskan kebiasaan orang yang berpuasa itu suka meludah (“Dina boelan Poeasa geus galib, enggeus loembrah adat sarerea, loba noe sok njidoeh bae, sabab dianggap perloe waktoe eta noe geus dipasti, koedoe boga panjegah, sakoer ka noe asoep, atawa kateureuj tea, moen poeasa djadi henteu meunang lali, kana larangan sara”).

Selanjutnya ia menulis, “Malah aja lampah anoe gandjil, moen kaloear ti djěro imahna, atawa ka djalan gěde, moen papanggih djeung batoer, lalar-liwat tjara sasari, geuwat njěta poeasa, maksakeun tjoemidoeh, padahal teu pisan-pisan, enjana mah era koe batoer kataksir, disangka teu poeasa” (Bahkan ada laku ganjil, bila keluar dari dalam rumah, atau ke jalan besar, bila bertemu dengan orang lain, berjalan seperti biasa, cepat bertingkah seperti sedang berpuasa, memaksakan diri meludah, padahal tidak sama sekali, karena sesungguhnya dia malu oleh anggapan orang, disangka tidak puasa).

Bahkan tercipta pula situasi yang lucu bila anak-anak belajar berpuasa Ramadan dan bila ada orang kepergok tidak berpuasa. Dalam buku Roesdi djeung Misnem (1911) karya A.C. Deenik dan Rd. Djajadiredja tersaji cerita lucu saat tokoh Roesdi dan adiknya, Misnem, berpuasa. Cerita tersebut termaktub dalam jilid pertama bab 18, “Bulan Puasa.”

Inilah kutipannya: “…Unggal janari Roesdi tanghian pisan, malah sakapeung mah indungna oge sok dihudangkeun ku manehna, sina buru-buru ngejo keur saur. Sangges dadaharan, Roesdi jeung Misnem bug deui harees. Isukna, ari hudang, kurah-koreh deui mukaan tetenong, saur kadua kalina (Setiap dinihari Roesdi sangat cepat bangun, bahkan kadang-kadang ibunya pun ia bangunkan, agar cepat-cepat menanak nasi untuk sahur. Setelah makan, Roesdi dan Misnem tidur lagi. Esoknya, ia akan membuka-buka tetenong, sahur kedua kalinya).

Wanci bedug deker deui, pokna: ‘saur tengah poe’” (Waktu dzuhur, ia makan lagi. Katanya, sahur tengah hari). Dan sorenya saat ibu-bapaknya buka puasa, Roesdi dan Misnem yang paling duluan menghadapi makanan. Bukanya paling mereka nikmati sebab sahurnya paling sering (“Ari sore, waktu kolot-kolotna baruka, Roesdi jeung Misnem nu pangheulana nyanghareupan sisihan. Bukana pangponyona da saurna pangmindengna. …”).

Dari cerpen “Guguyon Bulan Puasa” (dalam Dogdog Pangrewong karya GS, 1930) ada kisah juru tulis tertangkap basah siang-siang berbuka puasa bersama istrinya oleh Juragan Wadana. Keesokan harinya, ketika Jurutulis hendak menyerahkan berkas-berkas yang harus ditanda-tangani Juragan Wadana, ia pun melihat bekas makanan, kucing yang datang lalu menjilati sarikaya, dan kopi susu yang masih mengepul.

Ketika ditanya soal kopi susu, Juragan Wadana menjawab: “Huss! Eta mah tangtu ajang … ajang juraganana,” lahir juragan wadana bari gumujeng. “Puguh poe ieu mah batal, Ulis, rada ruy-rey teu ngareunah badan!” (Hus! Itu tentu untuk … untuk juragannya,’ kata juragan wadana sambil tertawa. ‘Saya batal hari ini, Ulis, agak terasa tidak enak badan).

Demikian pula yang saya baca dari cerpen Ahmad Bakri (“Lebaran Poe Jumaah” dalam Dukun Lepus, 2002). Di situ ada tokoh Adma yang menganggap bahwa dengan keluarnya kelelawar sore hari berarti sudah boleh buka puasa. Ia pun ditanya oleh tokoh Lebe: “Geuning sia geus udud, Adma? Kakara ge asar ahir, deuleu!” (Ternyata kau sudah merokok, Adma? Ini kan baru akhir ashar!”.

Har, ari kiai, lalay geus rabeng ti tatadi tukangeun imah kuring mah .…,” cek Adma bari ngenyot roko (Bagaimana nih Kiai, kelelawar kan sudah beterbangan sedari tadi di belakang rumah saya).

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang