Oleh. Atep Kurnia*

 

Salah satu ciri khas media zaman Hindia Belanda adalah penerbitan nomor khusus menjelang Hari Raya Idulfitri. Dalam konteks di Tatar Sunda, saya menemukan contohnya pada surat kabar Sipatahoenan. Paling tidak sejak 1930, koran terbitan Paguyuban Pasundan itu menerbitkan edisi khusus lebaran sebagai terbitan istimewa mereka menjelang Idulfitri.

Pada edisi 28 Februari 1930 (29 Poeasa 1348) tersaji berita singkat “Hajangeun Lebaran” tentang Nji Inon yang kemalingan berbagai barang dan pos wesel; tulisan panjang berjudul “Lebaran” berisi pandangan sekitar menyambut lebaran pada hari Lebaran (“Dina poe Lebaran”) dan setelahnya (“Saenggeusna Lebaran”); tulisan KW bertajuk “Lebaran 1348” tentang pergerakan Partai Nasional Indonesia (PNI) antara tahun 1347-1348 Hijriah yang dikaitkan pula sokongan untuk Sipatahoenan. Ditambah pengumuman bahwa Sipatahoenan tidak akan diterbitkan hari Sabtu, Minggu, dan Senin (“Ngantet kana dinten panoetoepan sasih Sijam sareng dinten boboran, Sipatahoenan henteu kaloear dinten Saptoe, Ahad sareng Senen”).

Pada edisi 16 Februari 1931 (28 Poeasa 1349), Sipatahoenan mengumumkan tawaran untuk memasang ucapan selamat Hari Raya Idulfitri dengan tarif satu rupiah (gulden). Karena dengan demikian, konon pelanggan tidak usah membuat kartu ucapan lebaran. Teksnya sebagai berikut: “Rikrik gemi ngeureut mitjeun. Tapi henteu ngalanggar kabiasaan, nja eta: Oepami djoeragan kedah ngadamel kartjis lebaran sabaraha pangaosna, henteu atjan parangkona, dijabi waktos dianggo njeratna. Nanging: Oepami ti ajeuna djoeragan ngintoen artos SAROEPIA Ka Administratie Sipatahoenan, djenengan djoeragan dilebetkeun kana kolom SILATOERAHMI dina ieu serat kabar, irit ongkosna toeroeg-toeroeg katampi koe reboe-reboe djalma kantenan langkoeng sampoerna”.

Selain itu, banyak dimuat kabar singkat sekitar Lebaran. Seperti tentang orang yang digiring ke kantor polisi karena menyulut petasan di depan Firma Rous en Meewenoord, Tasikmalaya (“Lantaran Pepetasan”); tentang orang yang mengamuk di Kampung Ciawi, Citatah, karena tidak punya makanan untuk buka puasa (“Drama dina waktoe Fadjar”); pengumuman adanya “Lebaran Nummer” yang terpisah dari terbitan rutin Sipatahoenan; tentang penipuan sepatu di Cirahong (“Noe hajang Lebaran”).

Bahkan untuk Lebaran tahun 1349 berdekatan dengan Imlek, sehingga Sipatahoenan tidak diterbitkan pada 17 hingga 19 Februari 1931. Untuk itulah, Sipatahoenan akan mengganti kerugian pelanggannya (“Satiasa-tiasa karoegelan abonnees bade ditjombo”), barangkali dengan mengirimkan edisi lebaran yang diterbitkan secara mandiri.

Tanggal 8 Februari 1932 (30 Poeasa 1350), Sipatahoenan menerbitkan “Speciaal Lebaran Nummer”. Pada halaman pertamanya tersaji foto-foto Pengurus Besar Paguyuban Pasundan beserta narasi singkat. Misalnya Oto Iskandar di Nata sebagai “Voorzitter Hoofdbestuur Pagoejoeban Pasoendan” (ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan) dikatakan “Ti barang noe djadi Voorzitter Hoofdbestuur Pasoendan Djrg. Oto Iskandar di Nata, ieu pagoejoeban leuwih rea tjabang-tjabangna. Nepi ka ajeuna geus aja 42 tjabang Pasoendan” (Sejak pengurus besarnya diketuai oleh Tuan Oto Iskandar di Nata, paguyuban ini lebih banyak cabang-cabangnya. Hingga sekarang sudah ada 42 cabang Paguyuban Pasundan).

Selanjutnya ada tulisan panjang berjudul “Lebaran” dan Narajana atau M.A. Salmoen menulis artikel “Njoereang ka toekang, ngadeuleu ka hareup (Pangalaman djeung pangharepan hidji pangbantoe. Ngahadja diserat piken nomor lebaran)”.

Untuk edisi 27 Januari 1933 (30 Poeasa 1351) yang merupakan “Speciaal Lebaran Nummer” tidak jauh berbeda. Halaman pertama tersaji foto-foto para pemuka agama Islam. Di antaranya Penghulu Bandung Rd. Hadji Abdoel Kadir, lulusan pertama Universitas Kairo Mr. Mahmoed Joenoes, Penghulu Garut Rd. Hadji Moehamad Moesa, penulis buku dan mantan ketua Wal-Fadjri A.D. Haanie, Penghulu Bandung Rd. Hadji Hasan Moestapa, dan Ajengan Kampung Gudang dan pendiri Idharoe Bainal Moeloeki wal Oemaro M.H. Moeh. Soedjai. Pada halaman ketiganya diisi potret-potret Rd. Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Hadji A. Salim, R.H. Md. Anwar Sanuci, Abdoel Moetalib Sangadji, K.H. Md. Zamzam, dan Sabirin.

Dalam pengantarnya, dinyatakan untuk nomor Lebaran itu, redaksi sengaja memuatkan beberapa tuan-tuan yang terkenal dalam hidup dan perkembangan agama Islam di Hindia Belanda (“Dina ieu Lebaran nummer, ngahadja ngamoeatkeun sababaraha potretna para djoeragan noe geus kakontjara dina hiroep koemboeh”).

Selain potret-potret, dimuat sajak “Leleson Dinten Lebaran”, tulisan E.M. Dachlan (“A-‘Idil-Fithri”), M.K (“Impian” dan “Istri dina Lebaran”), tulisan “Katahajoelan dina Lebaran” dan “Kaloembrahan dina Lebaran”.

Untuk “Lebaran-Nummer” edisi 26 Desember 1935 atau 30 Poeasa 1354 diisi rangkaian tulisan para tokoh. Di antaranya D.K. Ardiwinata (“Lebaran”), A. Hassan, M. Natsir (“Sedikit tentang Islam dan Keboedajaan”), S. Andasasmita (“Lebaran”), Moeh. Moehjiddin (“Loebaran: Id-Fitr atau d’Assaghir”), M.A. Salmoen (“Toenggara di Sagara Goembira”), Abdoerrahman (“Soedahkah Kita Poeasa?”), H. Ahmad Sanoesi (“Pangemoet-emoet Samemeh Netepan Lebaran”), R.A.A. Wiranatakoesoema (“Idoel Fitri”), Sj. Latif (“Allohoe Akbar!”), A. Prawira Soeganda (“Poeasa djeung Lebaran”), dan Mrd. Hassanah School Kopoweg (“Hikmatna Poeasa dina Agama Islam”).

Demikianlah, hingga 1941, Sipatahoenan rutin menerbitkan edisi “Lebaran-Nummer” demi menyambut Hari Raya Idulfitri. Untuk edisi 1941 jatuh pada 20 Oktober 1941 (29 Poeasa 1360), diberi judul “Nomer Lebaran Idhil Fitri”. Pada edisi itu antara lain dimuat cerita pendek “Deudeuh Anaking …!” karya KTS, tulisan “Pasoetjian” karya Moh. Engkon, laporan “Islam di Inggris”, sajak “Poeasa” karya Kendasih, tulisan “Allohoe Akbar! Allohoe Akbar! Allohoe Akbar!” karya Neno Kartini, cerita pendek “Ngembang” oleh JT, tulisan “Poe Kamerdikaan” karya Sd. Oetsman AL Aydaroes, dan sajak “Sasambat di Padjaratan” karya Langganan No. 10866.***

 

Keterangan foto:

Tiga edisi khusus Sipatahoenan untuk menyambut lebaran Idulfitri. Sumber: Perpustakaan Nasional RI.

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang