Oleh. Atep Kurnia*

Sehari setelah Idulfitri sudah dapat dipastikan banyak yang melakukan puasa sunat. Biasanya puasa ini berlangsung hingga enam hari dan dipungkas lebaran lagi pada hari kedelapan. Puasanya disebut dalam bahasa Sunda sebagai “nyawalan” dan lebarannya sebagai “riyaya kupat” atau “lebaran kupat”.

Di zaman penjajahan Belanda, tradisi tersebut sudah dikenal luas para pembaca berbahasa Belanda. Salah satu buktinya, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Tweede Deel (1939: 770) sudah memuat informasinya. Di situ dikatakan setelah puasa Ramadan dilanjutkan puasa enam hari (selama tanggal 2 hingga 7 bulan kesepuluh), yang biasanya dilakukan oleh penganut Islam yang taat, baik laki-laki maupun perempuan, yang belakangan dimaksudkan juga sebagai pengganti puasa Ramadan karena mendapatkan menstruasi. Pada tanggal 8 bulan kesepuluh dikenal di Jawa sebagai hari besar yang disebut “ba’da Sawal” atau “hari raya kupat”.

Sebelumnya, A.W.T. Juynboll melalui tulisannya (“Kleine bijdragen over den Islam op Java” dalam BKI 30ste Deel, 2de Afl, 1882: 270), menyatakan hal yang sama. Katanya, “hari raya kupat, of hari raya ketupat. Deze feestdag bestaat niet bij de Arabieren” (hari raya kupat atau hari raya ketupat tidak dikenal oleh orang-orang Arab). Artinya, tradisi tersebut hanya ada di Indonesia, terutama di Jawa.

Kebiasaan tersebut juga dilakukan di Tatar Sunda. Haji Hasan Mustapa membahasnya dalam Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta (1913: 133-134). Katanya, “Katoeroeg-toeroeg poe kadoea aja deui adat perbawa ti agama soenat poeasa njawalan (tina boelan  sawal) djadi sok aja kolot2 alim2 anoe ngalampahkeun, djadi lebaranana sanggeus poeasa genep poe, ngaranna lebaran Sawal, dina tanggal dalapan; henteu rame ngan dahar sabatoer-batoer soemawon noe ngalampahkeun poeasa, atawa noe ngalampahkeun perlampahan lebaran”.

Artinya, pada hari kedua ada lagi adat dari agama, berpuasa sunat yang disebut nyawalan (puasa pada bulan Syawal), biasa ada orang-orang tua atau para alim yang melakukannya Lebarannya setelah puasa enam hari, yaitu pada tanggal delapan Syawal, namanya lebaran Syawal; tidak ramai hanya makan bersama, terutama bagi orang yang melakukan puasa sunat itu atau yang melakukan lebaran kedua pada hari itu (terjemahan M. Maryati Sastrawijaya, Adat Istiadat Sunda, 2010: 199-200).

Selanjutnya Hasan Mustapa menjelaskan bahwa hidangan pada lebaran Syawal berupa mengopi dan penganan tangtang angin (semacam ketupat). Oleh karena itu, dalam tradisi di Tanah Jawa, lebarannya disebut “Riaya Kupat” (“Rioenganana: ngopi, dahar, sakadar tangtangangin. Noe matak di Djawa sok diseboet riaja ketoepat, sabab ngadahar koepat”).

Pada hari tersebut, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tercela, perdamaian, tetapi tidak ada ada adat yang dilebih-lebihkan, kecuali pernikahan dan khitanan, dengan pertimbangan, barangkali, masih tersedia makanan atau kebetulan tibanya saat panen (“Malah eta poe adatna djadi keneh kahormatan dipantang kalakoean atawa omongan atawa perdamian samemeh lebaran Sawal. Dina lebaran sawal henteu aja naon2 adat anoe djadi kaleuwihan ti noe sedjen, anging sok aja perwaktoean dipake kawin, roepana noeroetkeun agama sakalian djeung kasenangan atawa lantaran masih deukeut kana katjoekoepan lebaran. Kitoe deui soenatan sok aja noe milampah dina boelan Sawal. Ieu doea perkara soemawonna lamoen kabeneran waktoe panen atawa taoen waktoe kaoentoengan”).

Keterangan lain saya peroleh dari tulisan “Lebaran” (Poesaka Soenda, Juni 1924; Sipatahoenan, 6 Januari 1934). Dalam subjudul “6. Lebaran Sawal, atawa sok diseboet Lebaran Koepat”, penulis mengatakan di Priangan, kebiasaan tersebut jarang dilakukan, tetapi di Banten, Jakarta, Cirebon dan seantero Tanah Jawa biasa dilakukan (“Di Priangan arang noe hadjat koepat, dina lebaran Sawal. Tapi ari di Banten, Batawi, Tjirebon, sareng di sakoeliah tanah Djawa anoe sanes ti Priangan mah, ilahar sok hadjat koepat dina lebaran eta teh, dalah dina lebaran Poeasana pisan nja radjeun ngaroepat bae sarerea hadjatna taroempang tjara di Bandoeng”).

Kata penulis, selanjutnya, di Jawa, ada kebiasaan mengalungkan ketupat buat Lebaran Syawal oleh para gembala ke leher kerbau atau sapi gembalaannya. Siangnya barulah ketupat dimakan. Selain itu, di Tanah Arab atau Mekah tidak ada ketupat dan kenduri Lebaran Syawal. Konon, adat tersebut berupa peninggalan masa Kerajaan Majapahit, karena biasanya tujuh hari setelah raja “magelaran” dia menutup pestanya dengan membagi-bagikan kekayaan.

Itu sebabnya dengan ber-kirata (dikira-kira nyata), penulis menyatakan kata “kupat” berasal dari “kuku” dan “opat”, maksudnya untuk memperingati akan satwa-satwa berkaki empat seperti kuda, sapi, dan kerbau yang dulu biasa dijadikan korban oleh Raja Majapahit (“Baheula mah keur alam Djawa moerba, rea koeda, rea sapi, rea moending; tapi kabehdieunakeun? Tetepna adat ngan kari dina basa, soekoe opat hajang oelah leungit, nja diringkeskeun djadi ‘koe’ [ringkesna tina soekoe] pat [ringkesna tina opat] djadi oeroet korban soekoe opat teh ana digantian ko koepat tea bae asal teu leungit ketjap”). Itu sebabnya, di Jawa, ketupatnya harus dikalungkan dulu ke leher hewan gembalaan.

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang