Oleh. Atep Kurnia*

 

Salah satu penanda untuk menyambut malam-malam ganjil saat menantikan Lailatul Qadar di Tatar Sunda tempo dulu adalah dengan menyulut damar sewu. Kata tersebut merujuk kepada sekian banyak pelita yang disulut bersamaan untuk penerangan.

Dalam kamus-kamus Sunda, seperti dijelaskan R. Satjadibrata (Kamus Basa Sunda, 1954: 372), damar sewu adalah “damar loba nu dipake perhiasan dina waktu raramean, up. perhiasan masigit waktu Lebaran” (pelita yang banyak dan digunakan untuk perhiasan saat berlangsungnya keramaian, misalnya perhiasan masjid waktu lebaran).

Demikian pula yang dikatakan R.A. Danadibrata (Kamus Basa Sunda, 2006: 157). Katanya damar sewu adalah “mangpuluh-puluh damar sok dipasang

dina kaca-kaca; kaayeunakeun nu kaasup damar sewu nyaeta lampu listrik nu sagedé-gedé endog at. sagede-gede sabrang anu rantay warnana rupa-rupa, oge sok dipake mapaes balandongan kaca-kaca, tangkal camara dina maleman Natal” (berpuluh-puluh pelita yang dipasang di antara dua tiang; sekarang yang termasuk damar sewu adalah lampu listrik sebesar telur atau sebesar cabai berantai yang berupa-rupa warnanya, juga suka dipakai untuk menghiasi bangsal terbuka di perbatasan, pohon cemara pada malam Natal).

Dalam pustaka Sunda banyak contohnya. Ardiwinata (Piwoelang ka noe Tani, 1907: 38) menyebutkan begini: “Balandongan rawoeh boemi pinoeh koe lampoe gantoeng, lampoe tembok, patetebah kawas karija bae; di lawang nganggo katja2 damar sewoe” (bangsal dan rumah penuh dengan lampu gantung, lampu tembok, penghias seperti kenduri; di pintu yang bertiang dua ada damar sewu).

Raden Soeriawinata di dalam karyanya (Boekoe Batjaan, 1912: 39) menyebutkan, “Dewek mah rėsėp nendjo damar sewoe; leuh mani raang di hareupeun balandongan; ari geus peuting njeungeut kembang api, roepa-roepa” (Aku suka melihat damar sewu; terlihat benderang di depan bangsal; saat malam menyulut kembang api, beraneka rupa).

Demikian pula Mas Natawiria (Wawatjan Djaka Bagdja, 1922: 39). Ia mengatakan, “Katja-katja ditaboer koe damar sewoe, tjaang ngebrak pisan, kembang apina marodel, roepa-roepa koekoedaan, papajoengan” (tiang-tiang ditabur dengan damar sewu, terang benderang sekali, kembang apinya bermacam-macam, aneka kuda-kudaan, payung-payungan).

Dalam konteks Ramadan, Haji Hasan Mustapa (Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 129, 130) menegaskan tentang penggunaan pelita yang lebih banyak, terutama setelah tarawih dan malam-malam ganjil. Katanya “djeung loba damar2 noe leuwih ti biasa” (dan banyak pelita-pelita lebih dari biasa) dan “Djeung adatna malem noe diseboet tadi djalma gede-leutik parasang damar di hareupeun imah” (dan biasanya pada malam seperti yang disebut tadi orang-orang, baik besar maupun kecl, memasang pelita di depan rumah).

Begitu pun yang tertulis dalam tulisan “Lebaran” (Poesaka Soenda No. 12, Juni 1924: 184-188), kata penulis, pada saat mamaleman, “Raang sarerea njareungeut damar di tepas, di boeroean, malah aja noe di kebon nanaon ” (Orang-orang menyulut pelita di serambi, di pekarangan, bahkan ada yang di kebun segala).

Ahmad Bakri dalam salah satu cerita humornya (Ki Merebot: Kumpulan Carita Humor, 1987: 22) menggambarkan damar sewu sebagai berikut: “Di unggal buruan raang palita dina duwegan sabeulah, malah nu werat meuli minyak lantung mah aya nu nyieun damar sewu naon ku hanteu. Nu puasana belang-betong atawa nu teu pisan oge, nu ngalap cukup ku setor pitrah lima sen ka Lebe” (Di setiap pekarang terang pelita dari sebelah kelapa muda, bahkan bila mampu membeli minyak tanah ada yang membuat damar sewu. Bagi yang berpuasa jarang-jarang atau sama sekali tidak berpuasa pun, yang hanya menganggap cukup dengan setor pitrah lima sen kepada lebai).

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang