Oleh. Atep Kurnia*

 

Tepi ka poekoel 12 peuting adatna doer deui doelag ngaranna doelag djanari, ngabedjaan noe rek njatoe djanari, sok diseboet saoer, koedoe ngasakan dahareun geus deukeut ka soeboeh saperti antara poekoel 3 djeung 4, isoekan poeasa sapoe” (Hingga pukul 12 malam biasanya beduk ditabuh lagi, yang disebut sebagai dulag janari, yaitu untuk memberitahu yang hendak makan saat dinihari, yang disebut sahur, harus memasak makanan sebab sudah dekat ke waktu subuh seperti antara pukul 3 dan 4, besok harus puasa sehari).

Demikian yang ditulis oleh Penghulu Bandung Haji Hasan Mustapa (Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 129-130) mengenai adat kebiasaan orang Sunda tempo dulu kala menjelang dinihari dan bersiap menghadapi sahur. Kata Hasan Mustapa, penandanya adalah tabuhan beduk dinihari pada pukul 12 malam, yang disebutnya sebagai dulag janari.

Janari adalah salah satu perhitungan waktu menurut orang Sunda. Menurut D.K. Ardiwinata (Elmoening Basa Soenda, 1916: 35), tulisan dalam Buletin Kebudayaan Jawa Barat, Vol. 2-12 (1974: 4) dan Adat Istiadat Daerah Jawa Barat (1979: 137), orang Sunda membagi sekian banyak waktu dengan berbagai istilah.

Di antaranya ada “Usum Tomorek” (sekitar pukul 00.30), Janari Sapi (01.00), Janari Leutik (02.00), Janari Gede (03.00), Disada Rorongkeng (03.30), Haliwawar (04.00), Pajar, Balebat (04.30), Carangcang Tihang (05.00), Meletek Serengenge, Isuk-isuk (06.00), Murag Ciibun (07.00), Murag Cireumis (08.00), Laer Kanjut (08.30), Pecat Sawed (09.00), Lingsir Wetan, Haneut Moyan (10.00), Rumangsang (11.00), Manceran (12.00), Menggok (13.00), Lingsir Ngulon (14.00), Pasosore (15.00), Burit (16.00), Ngampih Laleur (16.30), Tunggang Gunung (17.00), Erang-erang (17.30), Sariak Layung (18.00), Sandekala, Sareupna (18.30), Harieum Beungeut (19.00), Sareureuh Budak (20.00), Sareureuh Kolot (22.00), dan Tengah Peuting (24.00).

Menurut R.A. Danadibrata (Kamus Basa Sunda, 2006: 362), penanda janari leutik adalah “kongkorongok hayam sakali” (ayam berkokok sekali) yang kira-kira sama dengan pukul 02.30 hingga 03.30 dan penanda janari gede adalah “kongkorongok hayam dua kali” (ayam berkokok dua kali) yang kira-kira sekitar pukul 04.00 hingga 05.00.

Di saat-saat itulah orang Sunda makan sahur, atau mangan saur. Mengenai hal ini, banyak buku Sunda yang dapat dijadikan rujukan. Di antaranya ada dalam buku karangan Ardiwinata (Tjarita Si Alpi, 1921: 6) dikatakan “Katjaritakeun eta si Alpi, si Aboe djeung si Bakar geus meunang satahoen lilana nja masantren di Singaparna. Dina mangsa boelan Poeasa waktoe djanari, si Aboe hoedang, maksoedna arek ngaliwet pikeun mangan saoer” (Tersebutlah si Alpi, si Abu, dan si Bakar sudah setahun lamanya belajar di pesantren di Singaparna. Saat bulan Puasa, kala dinihari, si Abu bangun, maksudnya hendak membuat liwet untuk makan sahur).

Dalam Warna Sari Soenda, Vol. II (1922: 138) susunan J. Kats, ada penyebutan dulag janari, mangan saur, sekaligus ngalalu. Kata Kats, “Djanari doelag deui, nitah saoer (mangan saoer), nja èta dahar djanari ngarah isoekna oelah loengsè teuing. Rèa anoe sok ngalaloe, tara dahar djanari” (Dinihari beduk ditabuh lagi, menyuruh sahur [makan sahur], yaitu makan dinihari agar keesokan harinya tidak terlalu letih. Banyak yang biasa ngalalu, yaitu tidak makan saat dinihari).

Ya, dalam bahasa Sunda ada istilah khusus bagi yang sengaja atau tidak disengaja tidak makan sahur, yaitu ngalalu. Menurut R.A. Danadibrata (2006: 385), kata “lalu” di sana berasal dari bahasa Kawi, yang berarti keterusan. Sementara ngalalu diberi arti “jelema anu geus teu boga akal hade deui, n.k. ludeung ngajalankeun lampah at. laku goreng; sok disebut oge nekad at. luas” (orang yang sudah tidak punya akal baik lagi, sehingga berani menjalankan laku jelek, sering disebut juga sebagai nekad). Selain itu, ngalalu berarti “sok dilarapkeun ka nu rek puasa dina bulan Puasa teu saur heula” (suka diterapkan bagi yang hendak berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tidak makan sahur dulu).

Demikian pula yang dicontohkan oleh Tatang Sumarsono (Mahe Basa Sunda, 1995: 467), sebagai berikut: “Kuring mah sok ngalalu, ari ngalakonan puasa senén kemis téh, tuda horéam hudangna” (Saya sering ngalalu saat menjalani puasa Senin-Kamis, karena malas bangunnya).

Satu contoh lagi dapat kita timba dari Haji Hasan Mustapa (“Mertelakeun Basa jeung Istilahna”, dalam Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, suntingan Ajip Rosidi, 1989: 378) yang menyebutkan sahur, makan dinihari, dan ngalalu dalam dua kalimat yang berurutan. Katanya, “Kitu deui aya basa saur, dieusian ku dahar janari. Teu kudu bulan puasa. Ari jelema henteu saur, disebutna ngalalu, hartina ngaliwat” (Demikian juga dengan istilah sahur, diisi oleh makan dinihari. Tidak harus bulan Ramadan. Sementara orang yang tidak sahur, disebutnya ngalalu, artinya melewati).

Satu lagi saya menemukan guguritan berjudul “Poeasa” (dalam rubrik “Leleson Dinten Minggoe”, Sipatahoenan, 14 Oktober 1939). Di situ ada gambaran orang yang sedang nikmat tidur terbangun saat dinihari oleh tabuhan beduk, yang menyeru agar makan sahur karena esok hari harus berpuasa (“Tengah peuting djemplang-djempling, sirna raga sirna rasa, keur meudjeuhna ngeunah sare, djongdjon ngajoenkeun impian, kapaksa koedoe hoedang, bedoeg nitir nitah saoer, reh isoek koedoe poeasa”).

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang