Oleh. Atep Kurnia*

Di Tatar Sunda hingga sekarang masih berlaku tradisi bersalaman (munjungan) dan ziarah ke makam anggota keluarga atau nenek moyang (nadran). Kedua kebiasaan itu tentu saja sudah berakar kuat dalam tradisi berpuasa di kalangan orang Sunda.

Buktinya Haji Hajan Mustapa (Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 130) mengatakan bahwa kedua kebiasaan tersebut adalah bagian adat bulan Ramadan (“Lalampahan tata tjara boelan Poeasa bagian adat sarerea, noe matak karamean pepestaan, malem2 pitrah, mitrahan, midang lebaran, silatoelrahmi, sasalaman, nadran ka astana2 ramena lain koe noe poeasa, tapi koe adat boelan Poeasa”).

Khusus mengenai nadran, menurut penghulu Bandung itu (1913: 128), di Tatar Sunda biasanya dilakukan setelah lebaran, sementara “ngebersihan astana” (membersihkan makam) biasanya dilakukan pada tanggal 21 hingga 29 puasa (“Djeung henteu aja di Priangan nadran, atawa ngabersihan astana boelan Rewah, anging lamoen djalma anoe ngoembara ti Djawa, sabab di Djawa mah kalampah ngabersihan, terkadang djeung ngembangna boelan Rewah. Ari di Soenda mah ngabersihan geus mamaleman Poeasa, nadran tas lebaran”).

Pada praktiknya, Hasan Mustapa (1913: 132) menggambarkan, setelah salat Idulfitri berlangsung, ornag-orang, tua-muda, laki-perempuan, saling kunjung-mengunjungi, saling bersalaman, saling memaafkan, apalalagi kepada para orang tua, majikan, atau guru (“Sanggeus toeroen ti masigit pasoeliwéran djalma2 awewe lalaki kolot boedak, malah awewe kolot boedak noe pangmerloekeunana kana karamean poeasa djeung lébaranana sili andjangan, sasalaman, sili tobatan, sili hampoera, soemawon ka kolot2 ka doenoengan2 ka goeroe2”).

Sebagian orang kemudian menuju makam keluarga untuk berziarah. Lucunya, untuk acara tersebut, orang yang tidak punya baju baru terpaksa meminjam kepada orang lain (“Sawareh djalma saharita teroes ka astana karoehoen nadran. Panteg2 henteu boga pakean ogo ngindjeum sakalieun nadran mah maksa”, 1913: 132). Dan setiap rumah, sehari sebelumnya sudah dibereskan, dirapikan, sudah diberi hamparan, dan tersaji penganan, air kopi dan air teh untuk hidangan orang yang berkunjung silaturahmi (“Ari djalma2 saimahna3 ti kamarina oge geus pada beberesih imah tempat tatamoe, amparan2 djeung sadia gede leutik kahakanan, ngopi atawa ngetch, keur njoegoehan sakoer anoe oenggah silatoerahmi lebaran”, 1913: 133).

Barang-barang yang dibawa untuk berziarah ke makam berupa bunga rampai, kemenyan, cendana, air satu guci, dan sedikit uang sedekah untuk orang yang mendoakan atau juru kunci pemakaman (“toeloej nadran mawa kembang, mawa rampe, mawa menjan, mawa kendi, mawa boengkoes tjandana, dikapalaan koe kolot noe pantes,, djadi koentjen bisa ngado‘a”, 1913: 43; “Ari babawaanana anoe nadran ka astana pangperloe-perloena rampe, tjandana, tjai sakendi djeung saeutik doeit keur sidekah ka noe ngadoa atawa koentjen”, 1913: 133). Bagi yang malas membawa dari rumah, biasanya ada yang menjual barang-barangnya di tempat berziarah (“ Tapi koe sabab sangeuk soesah, sok aja dagangan tjawisan dina tempat panadranan bae beulieun”). Nama lain buat nadran adalah “ngembang” atau “nyekar”.

Demikian pula yang dinyatakan oleh orang yang menulis dalam majalah Poesaka Soenda tahun 1924 (dimuat ulang dalam Sipatahoenan edisi 4 dan 6 Januari 1934) dengan tajuk “Lebaran”. Di situ antara lain tertulis, “Djelema-djelema nadran (ngembang) ka koeboeran. Ka kolot-kolot atawa ka sakoer noe wawoeh moendjoengan pada menta dihampoera dosa” (Orang-orang berziarah ke kuburan. Bersalaman dan memohon maaf kepada para orang tua atau kepada siapa saja yang kenal).

Pada edisi 6 Januari 1934, dikatakan bahwa kata “nadran” berasal dari bahasa Sanskerta “Craddha”, yang konon berasal dari masa Kerajaan Majapahit (“Ieu mah komo satjerewelena ketjapna oge. Apan eta nadran teh nja asal tina kecap Craddha tea alam oerang keur sok moedja baheula da di Arab mah teu aja make nadran-nadran kitoe teh, ieu mah Madjapait pitoein”). Konon, kebiasaan “nadran” juga berpengaruh kepada bangsa Eropa (“Ieu adat ka bangsa Eropa oge tepa, nja eta rea anoe sok ngembang ka koeboeran anoe teu ara kalampahan di Eropa”).

Kata penulis, di Tatar Sunda, biasanya “nadran” dilakukan setelah usai Lebaran, terutama pada harinya. Sementara di Tanah Jawa, tetap memelihara tradisi “nadran” semula, yaitu menjelang akhir bulan Syaban atau Rewah, karena pada bulan tersebutlah kebiasaan pemujaan berlangsung (“Di oerang nadranna teh biasa sabada lebaran babakoena dina poeanana, tapi di Djawa mah loembrah keneh waktoena oge ngoekoehan kabiasaan baheula tea nja eta njekar ka koeboeran dina boelan Rewah katompernakeun, lantaran nja dina boelan Bhadra [Boelan Bhadra=boelan Rewah] apan baheula teh moedjana”).

Demikian pula yang dinyatakan oleh R. Poeradiredja dalam tulisan “Lebaran” (Parahiangan No. 8, 20 Februari 1930). Katanya, “Di sapalih tempat njekar dina dinten lebaran teh, disebatna nadran. Eta ketjap kawasna asal tina ketjap pagawean loeloegoe njraddhan, nja eta tina asal ketjap craddha. Njraddhan di Djawa robah djadi njadran, tina njadran djadi nadran Soenda. Noe ilahar njereboet nadran, babakoena oerang Tjiamis” (Di sebagian tempat berziarah pada hari lebaran disebut nadran. Kata tersebut agaknya berasal dari kata kerja utama nyraddhan, yang berasal dari kata craddha. Nyraddhan di Jawa berubah menjadi nyadran, dari nyadran menjadi nadran dalam bahasa Sunda. Orang yang biasa menyebut nadran, terutama orang Ciamis).

Dalam khazanah sastra Sunda, kebiasaan berziarah ke makam pada hari Lebaran banyak diabadikan dalam sajak atau cerita pendek. Contohnya, antara lain, sajak “Astanapatala” karya Kantjana (Sipatahoenan, 11 November 1939), sajak “Ngembang Panghoedang Rasa” karya Zouchana (Sipatahoenan, 23 November 1940), cerita pendek “Ngembang” karya J.T. (Sipatahoenan, 20 Oktober 1941), sajak “Sasambat di Padjaratan” oleh Langganan No. 10866 (Sipatahoenan, 20 Oktober 1941).

 

Keterangan foto:

 

Salah satu cerita pendek yang berisi tentang kebiasaan berziarah ke kuburan setelah salat Idulfitri. Sumber: Sipatahoenan, 20 Oktober 1941.

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang