Oleh. Atep Kurnia*

 

Menurut Haji Hasan Mustapa (Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 132), lebaran berkaitan dengan peleburan dosa. Katanya, “Noeroetkeun kapértjajaanana kana tjarita toeroen imbar (tamat hoetbah) noe hoetbah djeung kabeh tangtoe sasalaman ka noe hoetbah djeung ka para batoerna. Eta toeroen imbar djadi omongan waktoe leboer dosa, hoedang noe di koeboer, maridang djalma noe hiroep sabogana-sabogana. Tina kitoe matakdjadi

nelah lebaran”.

Kutipan tersebut diterjemahkan oleh M. Maryati Sastrawijaya (Adat Istiadat Sunda, 2010: 198) menjadi “Menurut kepercayaan setelah turun imbar (selesai mimbar), semua orang bersalaman kepada orang yang memberi khotbah dan kepada teman-temannya.198) Turun imbar itu menjadi sebutan orang, waktu melebur dosa, ruh yang sudah mati bangun kembali, orang hidup berdandan menurut kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, disebutnya lebaran”.

Sebelumnya, Jonathan Rigg menelusurinya dalam A Dictionary of the Sunda Language of Java (1862: 238). Dalam kamusnya ia menggunakan kata “labaran” alih-alih lebaran, karena menurutnya kata “lebaran” merupakan kosa kata Melayu Batavia, sementara bahasa Jawannya “lebar”, yang berarti menjadi akhir, hilang. Alhasil, katanya, lebaran adalah akhir dari bulan puasa. Labaran kata Jonathan Rigg adalah “the great Mohammedan festival held at the new moon, on the expiration of the Puasa or fasting month” (festival besar kaum muslimin yang diselenggarakan di bulan baru, pada waktu berakhirnya bulan Puasa).

Untuk mendapatkan gambaran suasana pada hari Lebaran Idul Fitri saya akan membuka-buka koran Sipatahoenan. Dalam edisi 28 Februari 1930 yang memuat tulisan “Lebaran”, antara lain, dinyatakan, “Bedoeg geus ngadoeroegdoeg ti isoek keneh, soeboeh-soeboeh djalma geus hararoedang, bray beurang toeloej maridang, bangsa lalaki kolot boedak rea noe ka Masigit, sanadjan noe sasarina tara ka Masigit oge, ari dina poe Lebaran mah rea anoe merloekeun” (Beduk sudah ditabuh sejak pagi, waktu subuh orang-orang bangun tidur, ketika matahari muncul mereka berdandan, kaum laki-laki, orang tua dan anak-anak, banyak yang pergi ke masjid, meskipun yang biasa tak pernah ke masjid pun, kala tiba hari Lebaran banyak sengaja datang).

Saat di masjid, menurut laporan, ada kemungkinan yang berbuat jahat. Sengaja menukarkan alas kaki dari yang jelek mengambil yang bagus atau sengaja mengambil alas kaki orang lain. Tapi suasana yang terbangun pada waktu Lebaran umumnya memang kebahagian, tapi tidak sedikit yang merasa sedih, karena teringat akan kelakuan yang telah lalu, atau terkenang pada nenek moyang yang sudah tiada dan tak sempat meminta maaf. Karena hari Lebaran adalah waktunya untuk saling bermaaf-maafan.

Teks Sundanya, “Lain ngan ahli agama bae, sanadjan anoe henteu sakoemaha miroeseana oge kana agama, tapi sanadjan enja oge poe Lebaran teh djadi poe kaboengahan; henteu saeutik tjimata anoe ragrag, babakoena pisan inget kana sagala kalakoeanana noe geus kasorang sarta inget ka para karoehoenna anoe kaboeroe koe adjal henteu kaboeroe menta dihampoera heula. Da geus djadi kabiasaan pisan, nja dina poe Lebaran waktoena noe dipake keur silih hampoera teh”.

Suasana gembira lebaran dipotret pula oleh Maorie dalam tulisannya “Tjoendoek ka waktoe datang ka mangsa Lebaran” (edisi 19 Januari 1934). Maoeri menyatakan “Dina poe lebaran oerang sarerea (bangsa Indonesier), anoe kalolobaanana ngagem agama Islam pada miloe soekan-soekan, nembongkeun kaboengahan hatena. Di kota, di padesaan, di kampoeng, padoesoenan, kaoem, di powe eta mah pada soeka seuri, boengah balaketjrakan pada-pada miloe ngamoeljakeun powe lebaran” (Pada hari Lebaran, kita semua bangsa Indoensia yang kebanyakannya beragama Islam sama-sama merasa bersuka hati, memperlihatkan kebahagiaan hati. Di kota, di perdesaan, di kampung, pedusunan, kaum, pada hari tersebut sama-sama murah senyum, gembira makan bersama, sama-sama memuliakan hari Lebaran).

Sementara M.A. Salmoen (“Rasa …!” dalam edisi 4 Desember 1937) berusaha menggambarkan perasaan kala lebaran dengan kata-kata (“Ngagambarkeun rasa koe aksara!”). Kata Salmoen, “Doeka naon pingaraneunana, rasa noe geter goemeter dina mangsa haeut hangkeut tjaket ka Lebaran sareng dina dintenanana. Rasa noe benten tina rasa sadidinten, rasa noe teu kapapaj marganing poerwana, nanging sidik ngantjik dina weninging rohani, goemantoeng dina hoehoeroeng djadjantoeng, goementjlang dina papadang werdaja”.

Artinya, entah apa namanya, rasa yang bergetar pada masa menjelang mendekati lebaran dan saat tiba harinya. Rasa yang berbeda dari rasa sehari-hari, rasa yang tidak terlacak sebabnya, tetapi jelas berada dalam kesucian rohani, bergantung pada nyala jantung, terang pada benderangnya werdaya.

Moh. Yahya yang menulis dari Garut pada 1 Syawal 1356 (edisi 8 Desember 1937) pun menyatakan rasa gembira dan sedih yang meliputi suasana lebaran. Katanya, “Lebaran teh estoe ngahoedang rasa kagoembiraan djeung kanalangsaan. Goembirana moenggoeh keunana ka djalma salieuk beh. Nalangsana ana naradjang ka djalma noe lieuk-euweuh ragap taja” (Lebaran itu sungguh membangkitkan rasa gembira dan sedih. Kegembiraan bagi orang yang kaya. Kesedihannya kala menerjang kepada orang yang tidak berpunya).

Memang rasa sedih itu hanya sebentar saja, terganti oleh suasana gembira berlebaran. Saat itu tunas sudah kepusingan yang dihadapi setiap kepala rumah tangga sebagaimana yang digambarkan oleh Entjep dalam rubrik “Panganggoeran” edisi 3 Januari 1935, dengan tajuk “Lebaran”. Kata Entjep, “Eta mah rek Lebaran, sakoer anoe djadi kapala roemah, saperti Oom van Entjep, mani geus poesingeun pisan”. Karena anggota keluarganya ada yang membeli kain dari Toko Tan Tjoei Gin, dari Toko Europa, dari Toko De Zon, dari Toko Louvre, atau dari Toko San. Mengenai batik ada yang ingin membeli dari Toko A, Toko De Setia, Toko Halim, Toko Moekri, Toko Moechtar, dan Toko Al-Banawi. Ingin membeli minyak wangi dari Toko De Nieuw Bazaar. Mau kue dari Toko Olympia di Moskeweeg.

Demikian juga yang digambarkan oleh Entjep dalam “Mode dina Lebaran” rubrik “Panganggoeran” edisi 24 Desember 1935. Di situ, dia mengatakan, “Mode keur njadiakeun Lebaran tea, tjenah, ti ajeuna keneh oge geus dipalikiran, koemaha pantesna, dina naon soeroepna. Para wanita leuwih merloekeunana kana mode ti batan kaom Entjep, tapi moal hade hade lamoen koe Entjep henteu ditjaritakeun ti batan matak ngagoedjroedkeun lemboer mah” (Mode untuk menghadapi lebaran, konon, sejak sekarang sudah sama-sama dipikirkan, bagaimana pantasnya, di mana agar serasi. Para perempuan lebih memerlukan mode daripada kaum Entjep, tapi tidak baik bila oleh Entjep tidak diceritakan ketimbang akan menyebabkan membuat geger kampung).

Sementara Woeloekoe dalam sajak “Bapa Tani” (edisi 24 November 1938) mengajak agar kita semua mengingat jasa para petani yang menyediakan makanan saat kita berlebaran. Katanya, “Dina mangsa lebaran oerang garemoeh, sangoe mani tjeujah, hadjat di masdjid di bale, tah sangoe teh Pa Tani noe boga hadas” dan “Dina mangsa oerang lebaran ngarioeng, dalahar ngareunah, meudjeuhna bari inget teh, ka Pa Tani noe poerah ‘maraban’ oerang”.

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang