Oleh. Atep Kurnia*

Saya membaca cerita lucu orang yang kepergok berbuka puasa tengah hari.

Ini sebagian kutipannya: “’Mana?!’ saur juragan Wadana bari gancang ningali … kana korsi anu aya di gedengeunana tea, lain ningali ka R. Jurutulis heula sarta bener ucing teh di dinya keur ngaletakan sarikaya, anu tadina kawas keur dipaju dituang ku juragan Wadana, da bukti siga geus teu aya sapertiluna. Ngarendeng jeung eta piring sarikaya, aya lumur rada gede dieusi kopi susu masih pinuh jeung ngebul, dumeh turubna ngagoler di handap di gigireun eta lumur, semuna dihaja keur ditiiskeun. ”Ah keun bae, da eta oge hancenganana, kabeuki si Meme,” saur juragan Wadana deui sanggeus ningalikeun sakeudeung kana leletakna eta ucing.”

Artinya, “Mana?!” kata juragan wedana seraya segera melihat … ke kursi di sampingnya, bukan kepada R. Jurutulis dulu dan ya kucing ada di situ sedang menjilati sarikaya, yang tadinya nampak tengah dimakan oleh juragan wedana, karena seperti sudah tersisa sepertiganya. Berdampingan dengan piring sarikaya, ada gelas agak besar terisi kopi susu masih penuh dan mengepul, tutupnya menggeletak di bawah, di samping gelas, agaknya sengaja didinginkan. “Ah biar saja, itu kan bagiannya, kesukaan si Meme,” kata juragan wedana lagi setelah melihat sebentar ke kucing yang sedang menjilat-jilat.

Kutipan tersebut saya baca dari cerpen “Guguyon dina Bulan Puasa” (kelucuan pada bulan Puasa) karya GS dalam buku Dogdog Pangrewong (1930, cetakan 1978: 101). Isinya menceritakan tentang saling pergok wedana dan juru tulis yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Pertama, wedana yang mendapati juru tulis sedang makan dengan petai, siang-siang. Kedua, keesokan harinya giliran juru tulis menjumpai wedana tidak berpuasa, karena siang-siang menikmati sarikaya dan kopi susu.

Namun, yang saya kira penting dicatat, salah satunya, adalah penyebutan sarikaya sebagai buah-buahan sebagai penganan berbuka. Dan nampaknya sarikaya umum dinikmati orang Sunda di masa lalu untuk berbuka puasa. Tetapi sekarang, sepanjang yang saya amati, jarang terlihat orang Sunda menikmati sarikaya untuk berbuka.

Buah bernama ilmiah Annona squamosa Linn dan satu famili dengan sirsak (Annona muricata Linn) dan buah nona (Annona reticulata Linn) ini memang sejak lama dikenal sebagai penganan bagi orang Sunda. Saya mendapatinya dari berbagai pustaka. Di antaranya dari tulisan “Sidikiyah” karya Haji Hasan Mustapa (dalam Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, suntingan Ajip Rosidi, 1989: 264), ada kutipan, “Cara budak kabita ku ngaran amis, beunang bae digantian ku nu lian; anu gering kabita ku sarikaya beunang keneh digantian ku jalabria” (Seperti anak kecil yang ingin penganan manis, bisa diganti dengan yang lain; yang sakit kepingin srikaya masih dapat diganti dengan jalabria).

Demikian pula dalam Wawatjan Poernama Alam (1917, cetakan 1978: 23) karya R. Soeriadiredja. Di dalamnya terbaca: “Leueuteun enggeus sadia, rupi-rupi anu amis, malah aya sarikaya, sumawonna bugis koci” (penganan sudah tersedia, berbagai penganan manis, bahkan ada sarikaya, apalagi bugis koci).

Sarikaya terawetkan pula dalam berbagai “sisindiran” (pantun), seperti “Sarikaya kembang laja, kembang bonteng di astana/Nyangsara badan tunggara, Nu awon kieu rasana” dan “Sarikaya dilupatan dibantun ka alun-alun/tina seueur kalepatan rugi ageung nya ngamalum” (dalam Pangajaran Tembang Sunda, 1976: 31, karya Endang S).

Sementara sarikaya sebagai hidangan pembuka puasa, selain “Guguyon dina Bulan Puasa”, buktinya dapat kita baca dari tulisan “Poeasa” dalam Sipatahoenan edisi 22 September 1941. Dalam kolom “Panganggoeran” itu ada kutipan begini, “lain ngan sok sarakah hajang pepek batoer sangoe djeung amis-amis bae, kolek mah kolek sababaraha roepa kolek, korma djeung sarikaja enz” (bukan hanya kerap serakah maunya lauk pauk lengkap dengan penganan manis belaka, seperti kolak, berbagai macam kolak, kurma dan sarikaya dan lain-lain).

Kita menjumpai lagi buktinya dari Soendaasch Proza en Poezie (1950: 79) suntingan A.C. Deenik. Kutipan sarikaya sebagai hidangan buka puasa tertulis pada kutipan berikut: “Ari njampak geus nembrak ambeng di emper toekang, sadiaan anoe rek boeka” (Sesudah nampak terlihat hidangan di emper belakang, sajian bagi yang hendak berbuka).

“Mana emboe sarikaja keur abdi teh?” (Mana bu sarikaya untuk saya?)

“Oelah wara dahar sarikaja, geura kop wae dahar heula ka dinja. Toeh sarikaja mah djeung djodjongkong dipisahkeun” (Jangan dulu makan sarikaya, ayo segera makan nasi dulu. Tuh sarikaya dengan jojongkong sudah dipisahkan).

 

*Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang